Gå til indhold

Problematik vedr. 'Australian citizenship by descent'

Vigtig information om muligt bortfald af dansk statsborgerskab for danske pasansøgere, der har erhvervet australsk statsborgerskab 'by descent' inden 01/09/2015.

Evt. bortfald af dansk statsborgerskab

Informationen på denne side drejer sig kun om børn/pasansøgere, som er født udenfor Australien af dansk-australske forældrepar, hvor barnet/pasansøgeren har erhvervet ’Australian citizenship by descent’ inden d. 01/09/2015, hvor den nye lov om dobbelt statsborgerskab trådte i kraft. Der kan i disse tilfælde være en mulighed for, at det danske statsborgerskab bortfaldt ved erhvervelsen af 'Australian citizenship by descent'.

I det følgende er de danske og australske regler om statsborgerskab i denne situation kort ridset op og den ansøgningsprocedure som børn/pasansøgere, som har erhvervet ’Australian citizenship by descent’ inden d. 01/09/2015 skal igennem, inden de (på ny) kan søge om dansk pas beskrevet. Udformningen af beskrivelsen er sket i tæt samarbejde med Indfødsretskontoret under Udlændinge- og Integrationsministeriet i Danmark og de australske immigrationsmyndigheder. Skulle du have spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte den danske ambassade i Canberra eller Generalkonsulatet i Sydney eller Indfødsretskontoret direkte.

 

Hvem gælder dette for?

Nedenstående regelsæt og procedure drejer sig udelukkende om børn/pasansøgere født udenfor Australien (f.eks. i Danmark) af dansk-australske forældrepar, hvor barnet/pasansøgeren har erhvervet ’Australian citizenship by descent’ inden d. 1. september 2015.

Nedenstående regler gælder ikke for børn født i Australien af dansk-australske forældrepar eller for børn, der har erhvervet ’Australian citizenship by descent’ efter d. 1. september 2015.

 

Australsk lovgivning

Iht. Australsk lovgivning bliver et barn, der er født udenfor Australien af en (eller to) australske forældre, ikke automatisk australsk statsborger fra fødslen. Statsborgerskabet nedarves altså ikke automatisk fra den australske forælder, når barnet fødes udenfor Australien. Forældreparret kan dog søge om australsk statsborgerskab til barnet iht. reglen om ’Australian citizenship by descent’. Ansøgningen behandles af de australske immigrationsmyndigheder og vurderes individuelt og kan som alle andre ansøgninger om australsk statsborgerskab enten godkendes eller afslås. Derfor er der iht. både dansk og australsk lovgivning tale om en aktiv ansøgning og ikke blot en medfødt ret, som bare skal registreres.

Hvis ansøgningen om ’Australian citizenship by descent’ bliver godkendt, opnår barnet australsk statsborgerskab med virkning fra den dag, ansøgningen godkendes og statsborgerskabsbeviset udstedes og registreres. Det australske statsborgerskab bliver ikke tilbagedateret til fødslen.

 

Dansk lovgivning om fortabelse af dansk statsborgerskab

Iht. Indfødsretslovens §7 vil ’..dansk statsborgerskab fortabes af den, som inden den 1. september 2015, har erhvervet fremmed statsborgerskab efter ansøgning eller udtrykkeligt samtykke. Endvidere fortabes dansk statsborgerskab af den, der inden den 1. september 2015, erhverver fremmed statsborgerskab ved at indtræde i offentlig tjeneste i et andet land, eller af ugift barn under 18 år, som bliver fremmed statsborger inden den 1. september 2015 ved, at en af dets forældre, som har forældremyndigheden eller del i denne, erhverver fremmed statsborgerskab på en af de ovenfor angivne måder, medmindre den anden forældre vedbliver at være dansk statsborger og ligeledes har del i forældremyndigheden'.

Eks.:
Dansk mor og australsk far får et barn i Danmark d. 1. januar 2014. Det danske statsborgerskab vil automatisk nedarves fra mor til barn men barnet får ikke automatisk australsk statsborgerskab fra faren. Barnet fødes altså kun med dansk statsborgerskab. Forældrene søger efter fødslen om australsk statsborgerskab til barnet iht. reglerne om ’Australian citizenship by descent’. Ansøgningen godkendes af de australske immigrationsmyndigheder d. 20. februar 2014 og forældrene får tildelt et australsk statsborgerskabsbevis for barnet dateret d. 20. februar 2014. Barnet er først australsk statsborger fra d. 20. februar 2014 og har i perioden fra fødslen til d. 20. februar kun været dansk statsborger.

I ovenstående eksempel kan det danske statsborgerskab altså være fortabt d. 20. februar 2014, da erhvervelse af ’Australian citizenship by descent’ bl.a. er sket efter ansøgning.

 

Dansk pas

Som dansk pasudstedende myndighed skal danske repræsentationer i udlandet sikre sig, at de pas, vi udsteder, ikke udstedes på forkert grundlag. Fordi det danske statsborgerskab kan være bortfaldet, hvis barnet/pasansøgeren har erhvervet 'Australian citizenship by descent', kan der derfor ikke udstedes dansk pas til barnet/pasansøgeren, før sagen har været prøvet ved Indfødsretskontoret. Kun hvis Indfødsretskontoret afgør, at det danske statsborgerskab ikke bortfaldt ved erhvervelse af ’Australian citizenship by descent’ og der bliver udstedt et bevis for dansk statsborgerskab til barnet/pasansøgeren, kan der herefter udstedes dansk pas. Dette gælder også selvom barnet/pasansøgeren tidligere har fået udstedt et eller flere danske pas.

 

Hvad skal jeg gøre?

Inden der kan udstedes dansk pas, skal sagen prøves ved Indfødsretskontoret under Udlændinge og Integrationsministeriet.

Til brug for sagsbehandlingen skal Indfødsretskontoret udover en kopi af selve beviset for ’Australian citizenship by descent’ også bruge en kopi af den oprindelige ansøgning om ’Australian citizenship by descent’, som en eller begge forældre underskrev.

Hvis ikke barnet/pasansøgeren eller forældrene selv har gemt en kopi af ansøgningen, kan en sådan rekvireres hos Department of Home Affairs. Ansøgningen opbevares på ubestemt tid og overgår efter 30 år til National Archives of Australia. Man kan rekvirere en kopi af ansøgningen ved at indgive anmodning til Department of Home Affairs med skemaet ’Request for access to documents or information’. Sagsbehandlingstiden er på mellem 1 og 6 måneder.

Når man har rekvireret en kopi af den oprindelige ansøgning om ’Australian citizenship by descent’, skal der indgives en ansøgning til Indfødsretskontoret om bevis for dansk statsborgerskab. Se mere om denne ansøgningsprocedure på Udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside.

OBS: Skulle de australske immigrationsmyndigheder ikke være i stand til at finde den oprindelige ansøgning, skal deres svar på anmodningen om en kopi vedlægges ansøgningen om bevis for dansk statsborgerskab, så Indfødsretskontoret kan se, at det ikke har været muligt for de australske myndigheder at finde den oprindelige ansøgning.

 

Mens Indfødsretskontoret behandler sagen

Sagsbehandlingstiden for en ansøgning om bevis for dansk statsborgerskab er på mellem 10 og 12 måneder. Barnet/pasansøgeren må i denne periode rejse på sit australske pas så vidt det er muligt. I helt særlige situationer kan der, mens Indfødsretskontoret har sagen under behandling, udstedes et midlertidigt dansk pas. Kontakt venligst den danske ambassade i Canberra eller det danske generalkonsulat i Sydney for at drøfte denne mulighed.

 

Hvis det danske statsborgerskab er fortabt

Skulle Indfødsretskontoret afgøre, at det danske statsborgerskab bortfaldt, da barnet/pasansøgeren erhvervede ’Australian citizenship by descent’, så kan barnet/pasansøgeren (eller forældrene på barnets vegne, hvis barnet er under 18 år) nu generhverve det danske statsborgerskab iht. den nye lov om dobbelt statsborgerskab som trådte i kraft d. 1. september 2015. Generhvervelse af dansk statsborgerskab er dog kun mulig frem til den 1. juli 2026.

Generhvervelsen kan ske ved at afgive en erklæring overfor Udlændinge- og Integrationsministeriet. For yderligere oplysninger om generhvervelse af dansk statsborgerskab klik her.

Inden erklæringen om generhvervelse indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet skal Indfødsretskontoret først have behandlet ansøgningen om bevis for dansk statsborgerskab og kun i det tilfælde, at Indfødsretskontoret har afgjort, at det danske statsborgerskab er bortfaldet, bør generhvervelsen igangsættes.

 

Børn der samtidig er født udenfor Danmark

Hvis barnet er født i et tredje land – altså hverken i Danmark eller i Australien – gælder ovenstående regler men herudover også 22-års reglen.

Alle danske statsborgere, der er født uden for Danmark, er omfattet af 22-års reglen - jfr. Indfødsretslovens §8. Dvs. at hvis Indfødsretskontoret afgør at det danske statsborgerskab ikke bortfaldt ved erhvervelse af 'Australian citizenship by descent', vil det danske statsborgerskab automatisk bortfalde ved barnets 22-års fødselsdag, såfremt barnet aldrig har boet i Danmark og ej heller har opholdt sig i Danmark under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark.

For yderligere information om 22-års reglen og bevarelse af dansk statsborgerskab, se Indfødsretskontorets hjemmeside.

Kontakt

Skulle du have spørgsmål eller kommentarer til informationen på denne side, så kontakt den danske ambassade i Canberra eller generalkonsulatet i Sydney eller Indfødsretskontoret direkte.